Afwikkeling


De afwikkeling van een nalatenschap

Afwikkelen

Waar begin ik?

Een dierbare is overleden en u bent erfgenaam. Er zijn vele zaken waar u mee geconfronteerd kunt worden.

Is er een testament? Hoe komt u erachter wat in het testament staat? Wie zijn de erfgenamen? Wat te doen met de woning van de overledene? Hoe komt u erachter of de nalatenschap positief of negatief is? Moet u dat wel uitzoeken? Weet u dat u mogelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden voor de betaling van de schulden van de overledene? Hoe gaat het met de aangifte erfbelasting? Of moet u extra belasting betalen? Wat gebeurt er als er kinderen uit een eerder huwelijk zijn? Kan iedereen zomaar in het huis komen en spullen weghalen? Wilt u op de hoogte blijven van de afwikkeling van de nalatenschap? Hebt u daar recht op? Wat als u onterfd bent?

Helaas komt het regelmatig voor dat een erfenis leidt tot een grote familieruzie. Met name als een van de kinderen tot executeur is benoemd en tegenstrijdige belangen een rol spelen. Denk ook aan de situatie van de patchworkgezinnen, waarin kinderen uit verschillende huwelijken van verschillende partners aanwezig zijn. Ruzies tussen familieleden veroorzaken groot leed en verhinderen de afwikkeling van de nalatenschap. Als onpartijdig en onafhankelijk  executeur kan ik u ondersteunen en begeleiden bij het voorkomen van dit soort situaties.

Als de erfgenamen dat wensen kan ik de afwikkeling van de gehele nalatenschap ter hand nemen. Dat houdt in o.a. informeren en contact zoeken met verzekeringsmaatschappijen, banken, werkgever(s) en uitkeringsinstanties. Ik kan zorgen voor het stopzetten van automatische incasso’s, het doorsturen van de post, het innen van levensverzekeringen en pensioenen. Ook het betalen van verschuldigde belastingen, uitvaartkosten, schulden en legaten zijn werkzaamheden die ik graag voor mijn rekening neem, Ik zorg ervoor dat de notaris een verklaring van erfrecht opmaakt en ik maak een boedelbeschrijving.
Uiteindelijk zal ik aan de erfgenamen rekening en verantwoording afleggen voor het door mij verrichtte werk.

Naast kennis van zaken, bied ik u onpartijdigheid, onafhankelijkheid en een professionele en transparante werkwijze. U zult een toegangscode krijgen die u toegang geeft tot uw Digitale Nalatenschapsdossier, waardoor u te allen tijde volledig op de hoogte bent van de door mij gemaakte vorderingen.
Neem contact met mij op en ik bel u voor een afspraak!